תקנון המועצה

ברוכים הבאים לאתר סנהדרינק (להלן: “האתר”). האתר מופעל באמצעות סנהדרינק (מבית ניר קיפניס, טל חוטינר, יוסי בוזנח, גיא רובננקו) על גבי שם המתחם www.sanedrink.co.il ומהווה פלטפורמה לסקירה של תרבות שתיית האלכוהול על פי חוויותיהם ודעותיהם של כותבי התוכן באתר.
השימוש באתר כפוף להסכמתך לכלל תנאי השימוש אשר יוצגו להלן. גלישתך באתר, על כל חלקיו והתכנים שבו, באמצעות כל מכשיר ו/או אמצעי, מהווה את אישורך לכך שקראת את תנאי השימוש של האתר בזהירות ובקפידה, וכן מהווה את הסכמתך המשתמעת לאמור בתנאי השימוש שלהלן ולהתחייבותך לפעול על פיהם.
מפעילי האתר שומרים את הזכות לשנות את תנאי השימוש, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי יכנס לתוקפו מרגע פרסומו באתר. אי לכך, מוטלת עליך, המשתמש, האחריות להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.
האתר מיועד לשימושם של משתמשים מעל לגיל 18 ובעצם שימושך באתר, הינך מצהיר ומתחייב כי הינך מעל לגיל 18.
תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר (להלן: “המשתמש”) מטעמי נוחות בלבד.
הגבלת אחריות
1. האתר מציג כתבות, סקירות, ידיעות, מידע, דיעות, רעיונות, באמצעות טקסט, תמונות, אמצעים גרפיים, שילוב וידאו וקול (להלן: “התכנים”) אשר בבעלות מפעילי האתר ו/או בבעלות צד ג’ אשר אישר למפעילי האתר זכות שימוש בהם. ביחס לתכנים:
1.1. התכנים באתר, אינם מהווים חוות דעת מקצועית בנושא כלשהו, ופעמים רבות מבטאים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב – לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. התכנים אינם מעודדים צריכת אלכוהול באופן כלשהו, ומבקשים להדגיש את החשיבות הרבה בהקפדה ובשמירה על הדינים הרלוונטיים.
1.2. התכנים באתר מוצעים לשימושך כמות שהם (AS-IS). מפעילי האתר אינם נושאים באחריות לביצוע התאמות לצרכיו של כל משתמש ומשתמש. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי התכנים יהיו עדכניים, מדויקים, שלמים, מקוריים או נכונים.
1.3. לאור האמור, הנך נדרש שלא להסתמך על התכנים באתר לצורך ביצוע פעולה כלשהי ו/או להימנע מביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על התכנים. באם תעשה כן, הנך עושה זאת על על פי שיקול דעתך ואחריותך בלבד, ומפעילי האתר אינם נושאים באחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר ובין אם עקיף, ככל שיגרם לך ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הנוגע לשימוש באתר ו/או בתכנים שבו.
2. מפעילי האתר אינם מתחייבים לזמינות ו/או תקינות האתר והתכנים שבו ו/או לכל תקלה אשר עשויה להתרחש ושומרים את זכותם לנהוג באתר כמנהג בעלים, ומשכך לא ישאו באחריות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך ו/או לצד ג’ ו/או לרכוש עקב כך.
3. האתר עשוי להכיל הפניות לאתרים חיצוניים באמצעות קישוריות ו/או באמצעות הטמעה (embedding) (יחדיו, להלן: “הפניות”). למען הסר ספק יובהר כי:
3.1. תנאי השימוש באתר אינם חלים על אתרים חיצוניים, גם אם מופיעות הפניות לאתרים אלו.
3.2. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת הפניות באתר לא תתפרש בשום דרך כהמלצה, כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים באתרים החיצוניים ו/או התחייבות לנכונותם ו/או דיוקם ו/או אמינותם של התכנים המוצגים באתרים חיצוניים.
3.3. מפעילי האתר אינם נושאים באחריות, בין במישרין ובין בעקיפין ביחס לתכנים ו/או פרסומים ו/או ביחס למידע באתרים החיצוניים אליהם יופנה המשתמש באמצעות הפניות, וזאת מאחר ולמפעילי האתר אין כל שליטה על התכנים באתרים חיצוניים אלו. הנך נדרש שלא להסתמך על התכנים ו/או פרסומים באתרים החיצוניים לצורך ביצוע פעולה כלשהי ו/או להימנע מביצוע פעולה כלשהי. באם תעשה כן, הנך עושה זאת על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ומפעילי האתר אינם נושאים באחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר ובין אם עקיף, ככל שיגרם לך ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מכך.
4. ככל שיופיעו באתר פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים באמצעות טקסט, תמונות, אמצעים גרפיים, שילוב וידאו וקול (להלן: “תוכן מסחרי”), יתקיימו התנאים הבאים:
4.1. מפעילי האתר אינם בודקים ו/או מוודאים את אמיתות התוכן המסחרי ואינם אחראים להיבט כלשהו הנובע מפרסום התוכן המסחרי. האחריות הבלעדית על התוכן המסחרי חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.
4.2. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות בגין פרסום מטעה, בלתי מדויק ו/או מזיק בכל צורה שהיא, ואין לפרש את הצבתו של תוכן מסחרי באתר כהמלצה, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות במפורש או מכללא לתוכן המסחרי מטעם מפעילי האתר.
4.3. כל עסקה שתיעשה, ככל שתעשה, בעקבות פרסום תוכן מסחרי באתר, תעשה ישירות בינך לבין המפרסם. מפעילי האתר אינם צד לעסקה כזו, ומשכך לא ישאו בכל אחריות הנובעת מהתקשרותך עם מפרסם כלשהו.
הגבלת השימוש
1. הינך מתחייב לעשות שימוש באתר ובתכנים שבו רק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.
2. חל עליך איסור מוחלט לבצע באתר ו/או בתכנים שבו אחד או יותר מן השימושים הבאים:
2.1. שימוש מסחרי כלשהו, מבלי קבלת אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר.
2.2. להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לבצע בפומבי, לפרסם, להציג, לשנות את התוכן, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, מבלי קבלת אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר.
2.3. להציג באמצעות “framing” ו/או ליצור קישור לאתר באתר אינטרנט אחר מבלי קבלת אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר.
2.4. לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של מפעילי האתר ללא קבלת אישור מראש ובכתב.
קניין רוחני
1. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, שם המתחם וסימנים מסחריים (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים) הכוללות עיצוב, קבצים גראפיים, טקסטים, תמונות, וידאו, צילומים, איורים, תכנים אודיו-ויזואליים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר ובתכנים שבו, שייך למפעילי האתר, למעט תכנים אשר בבעלות צד ג’ אשר אישר את השימוש בהם ו/או תכנים באתרים חיצוניים אליהם מבוצעות הפניות.
2. חל איסור על עשיית שימוש בתכנים באתר ללא קבלת אישור מפעילי האתר מראש ובכתב, וע”פ מגבלות ההרשאה ככל שתינתן. על המשתמש חלות כלל המגבלות הקיימות בדינים השונים ביחס לתכנים אלו.
3. כלל הזכויות בתוכן המסחרי הינו קניין המפרסמים, אלא אם צוין אחרת. גם בהם אין לעשות כל שימוש בלא הסכמתו המפורשת של המפרסם מראש ובכתב.
הגנת הפרטיות
1. מפעילי האתר עושים שימוש ב- cookies לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים באמצעות תוכנות המיועדות לכך, במטרה לניהול יעיל של האתר ולשם תחזוקתו.
2. ה- cookies אינם חושפים מידע אישי על המשתמש והגולש יכול למחוק בכל עת מהדיסק הקשיח את ה- cookies.
3. מפעילי האתר רשאים לעשות כל שימוש שימצאו לנכון במידע הססטיסטי אשר אינו מזהה את הגולש באופן אישי, לרבות העברת מידע זה לצדדים שלישיים, ע”פ שיקול דעתם הבלעדי.
תנאים נוספים
1. מפעילי האתר רשאים לשנות את מבנה האתר, את אופן הצגת התכנים, את סוג התכנים, לגבות תשלום בעבור צפיה בתכנים ו/או שימוש באתר, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן כל הודעה מוקדמת.
2. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם הסכם זה מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו בלבד, הדין שיחול – הינו הדין הישראלי בלבד.
3. כל הפרה ו/או אי עמידה בתנאי שימוש אלו, תגרור אחריה שיפוי על ידך בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או ההוצאה אשר ייגרמו למפעילי האתר.
4. במידה והינך סבור כי נפגעת ו/או כי נגרם לך נזק כלשהו כתוצאה מן התכנים באתר ו/או חלקם, ו/או כי מתקיימת הפרה של כל דין, הינך מתבקש להודיע על כך באופן מיידי למפעילי האתר באמצעות כתובת הדוא”ל sanhedrink@gmail.com, תוך ציון מפורט של מהות הפגיעה ואופייה. מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לבחון את הפניה, אך מותירים בידם את שיקול הדעת הבלעדי ביחס לאופן הטיפול בפנייה. בכל החלטה שתתקבל על ידי מפעילי האתר אין לראות כהודאה ו/או וויתור על כל זכות או סעד העומדת להם מכח כל הסכם ו/או כל דין כלפי הפונה ו/או צד ג’ אחר.